Traballar desde/con/para unha entidade pública. Encarna Lago

Por: Rebeca Mariño

Este venres tivemos a sesión do Curso con Encarna Lago, xerente da Rede Museística da provincia de Lugo. Con ela afondamos na realidade da xestión cultural desde as administracións públicas.

Aludindo ao lema “Museo para todos e todas” Encarna Lago comeza a sesión achegándonos dúas creacións, a primeira unha reprodución dunha obra de Miguel Agudo, na que deixa voar a palabra PROBLEMA para quedarse coa palabra POEMA.

Encarna enlaza sen pausa cun poema de Machado:

“Hay dos modos de conciencia:
una es luz, y otra, paciencia.
Una estriba en alumbrar
un poquito el hondo mar;
otra, en hacer penitencia
con caña o red, y esperar
el pez, como pescador.
Dime tú: ¿Cuál es mejor?
¿Conciencia de visionario
que mira en el hondo acuario
peces vivos,
fugitivos,
que no se pueden pescar,
o esa maldita faena
de ir arrojando a la arena,
muertos, los peces del mar?”

Antonio Machado

A sesión estivo estruturada en tres bloques, ademais de achegarnos á Rede Museística de Lugo e contar cunha parte practica onde os equipos de traballo tivemos que defender, nun suposto, as nosas propostas ante a administración pública e ante unha empresa privada.

 

Bloque I : A xestión cultural dende a administración pública

Encarna Lago quixo comezar este primeiro bloque amosándonos os seguintes artigos:

“A Administración Pública serve con obxectividade ós intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación, con sometemento pleno á lei e ó dereito” Artigo 103 C. E.
“O poderes públicos promoverán e tutelarán o acceso á cultura, á que todos teñen dereito” Artigo 44.1 C. E.
“A C.E. obriga ós poderes públicos a facilitar a participación de todos os cidadáns na vida cultural” Artigo 46 C. E.
“O Estatuto de Autonomía de Galicia en 1981, dotaba ao goberno e ao Parlamento de amplos poderes en materias relacionadas coa educación e a cultura. En concreto, no seu artigo 32, establece que lle corresponden á Comunidade Autónoma a “defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego”

Centrándonos en Galicia podemos observar que a cultura está amparada tanto pola Constitución como polo Estatuto de Autonomía de Galicia, mais non existen políticas culturais, non existe unha folla de ruta a seguir. Contamos coa Xunta, coas deputacións ou os concellos que elaboran programación cultural pero cunha desconexión total entre eles.

Pódese dicir que contamos con dous modelos de legar cultura, por unha banda un modelo moi centrado no patrimonio cultural fronte a outro modelo de xestión cultural centrado na difusión e a produción cultural. Limitados ambos, a produción e elaboración de normativas, en ocasión baseadas en intereses políticos.

Encarna repite varias veces a primeira oración “Enchamos de contido o valor da palabra”. “Somos países que lexislamos para non cumprir, e somos países que curiosamente definimos para saltarnos as definicións.”

A clave da administración é servir e coidar a cidadanía:

 ADMINISTRAR
<-> ad>ir hacia
ministrare>servir, coidar

A Administración pública non pode marxinarse da súa obrigada tarefa de asegurar as bases para que os creadores e os cidadáns obteñan as condicións para crear e expresarse con plenitude.

 

Bloque II: A evolución de xestor cultural a catalizador

O perfil do xestor cultural debe adaptarse ás novas necesidades socioculturais, presentándose como catalizador/mediador; xestionar con, cos usuarios, co apoio das empresas, creando un novo tecido cultural baseado na participación e integración.

Esta é unha formación continua, o xestor cultural ten que ter a capacidade de xerar cambio. Outros dos campos a cubrir por un profesional da xestión cultural:

– Coñecer as ferramentas de coordinación institucional e a lóxica administrativa, o marco legal, procedementos, recursos económicos e funcionamento dos equipos humanos na administración pública.
– Fomentar o despregamento de programas e accións culturais que contribúan ao desenvolvemento de valores e relación sociais e de cidadanía.
– Profesionais que coñezan o que fan e que resultados obteñen.
– Promover a transversalidade (conceptual, de xestión e organizativa) da cultura na administración.

ÉTICA, TÉCNICA, EMPATÍA e non desistir (ou máis ben insistir) son as prácticas a seguir que nos receita Encarna Lago como futuros profesionais da xestión cultural.

 

Bloque III: Responsabilidade social na xestión pública

A administración pública debe traballar a RSC como organización exemplar e como axente dinamizador. Despois de que axente dinamizador, a Administración ha de ser impulsora, difusora, orientadora e facilitadora de directrices en materia de responsabilidade civil.

Para pechar esta primeira parte da sesión, coñecemos a paxina web Foro de Cultura e Boas Practicas, unha iniciativa cidadá independente e sen animo que lucro que traballa para “fortalecer o liderado e confianza nas organizacións e profesionais da cultura en España, mediante o impulso de boas prácticas en transparencia, bo goberno, financiamento responsable e mediación de resultados”.

 

Rede Museística Provincial de Lugo

Tras un descanso, Encarna aproximounos o seu día a día como xestora da Rede Museística Provincial de Lugo. O que ten claro como xestora é que este non é o seu museo, é de todas e para todas; o museo é un contador de historias, todos e todas temos algo que contar, que compartir, que amosar; cando falamos da RMPL, falamos de museoloxía social, de apostar polo noso con paixón.

Encarna Lago xunto cos seus compañeiros teñen a misión de xestionar os 4 museos que forman a Rede Museística Provincial de Lugo; en 2006 elaboran un informe onde solicitan un novo modelo de xestión; centralización dos departamentos no museo provincial e dotar o resto de vixilancia e persoal cualificado nos departamentos de didáctica.

Seguindo a receita de boas prácticas (ética-técnica-empatía), o equipo humano da RMPL conseguiu acadar grandes recoñecementos e premios, axudando a incluír Lugo como unha das 10  cidades máis accesibles de Europa.

Se queredes coñecer un pouco máis cada un dos catro museos que tecen a Rede Museística Provincial de Lugo, déixovos o seguinte enlace http://redemuseisticalugo.org/

.


Material multimedia: dous minutos en vídeo na aula con Encarna Lago e pequena galería de fotos.

 

Contexto de intervención. Iniciativa empresarial nos sectores culturais e creativos. Joaquín Martínez “Kin”

Por: Fernándo López

 

 • Cómo se fai o management
 • Cómo é a preprodución
 • Organización de eventos

“Kin” nos fixo un análise das fortalezas que temos as empresas de Xestión cultural en Galicia.

Situación procedente do entorno, competencia ou mercado que podería ser aproveitado polas empresas para mellorar a situación competitiva dentro do sector.

 

OPORTUNIDADES (PROS)

 • Experiencia profesional das empresas do sector (Aprendizaxe durante o traballo).
 • Sector estratéxico de desenrolo económico: Entretemento.
 • Diversificación: Produción doutras actividades ao marxe da música, deporte, política, etc.
 • Novos sistemas de comercialización máis accesibles: soportes, formatos, contidos…
 • Tendencia da sociedade a una maior cultura do ocio, xeración de necesidades.
 • Expansión internacional.
 • Consolidación dun tecido de eventos permanentes en España con antigüidade e estrutura.
 • Postos de traballoo de baixo custo e gran capacidade de captación de empregados doutros sectores.
 • Sector históricamente en precario e con gran capacidade de adaptación ó medio.
 • Caráter multixenaracional e multisectorial.
 • Atractivo sectorial gran potenciador de sinerxias entre actividades, publicidade, comunicación, etc.

 

AMEAZAS (CONTRAS)

 • Intrusismo no sector.
 • Non existe un convenio colectivo específico para o sector (Só existe en Galicia).
 • Falta de formación específica para os traballadores.
 • Proxecto de redacción da lei da música incompleto e inacabado.
 • Existencia dun exceso de oferta gratuita.
 • Monopolio do promotor; excesivo intervencionismo por parte da Administración.
 • Excesiva oferta de eventos e concertos sin unha planificación adecuada.
 • Falta de información cuantitativa da industria musical: non se dispón de datos de facturación, exportacións, etc.
 • Crise económica a nivel mundial.
 • Altos impostos: 21% IVE + 10% SGAE.
 • Falta de plan de desenrolo do talento.
 • Existe un monopolio de grupos de comunicación e difusión da música.

 

DESEÑO DE PROXECTOS

Procedemento:

diagrama

 

Material multimedia: tres minutos en vídeo na aula con Kin Martínez.

Deseño operativo dos proxectos culturais. Marcos Lorenzo e Sergio Lago

Por: Uxía Castro Fondo

O pasado venres 13 de xaneiro deste recen estreado 2017 tivo lugar a sesión co título “Deseño operativo dos proxectos culturais” que, desta volta correu a cargo dos titores do curso Marcos Lorenzo e Sergio Lago.

No principio da clase, os nosos titores explicáronnos que viñamos de acabar unha etapa dos proxectos que engloba os apartados descritivos, é dicir, o anteproxecto e, polo tanto agora entramos nunha nova etapa, a dos apartados operativos.

A raíz disto, comentáronnos a que dedicaremos o segundo trimestre. Definiremos certos aspectos dos proxectos como son: o como?, é dicir, o itinerario que imos seguir ou as accións de traballo que levaremos a cabo; a través de que?, a programación cultural; cando?, desenvolver un plan de traballo interno para marcarmos os tempos das distintas fases da realización dos proxectos; onde?, porque o lugar de realización das actividades pode condicionar outros aspectos do traballo; con que?, é dicir, os recursos cos que contamos; con quen?, crear un equipo de colaboración contando cos profesionais que sexa necesario; canto?, definir a relación de custes e o orzamento; quen o financia?, definir un plan de financiamento; e por último a continuidade que se lle dará aos proxectos, se continuarán a medrar para o mellor cumprimento dos obxectivos…

Despois desta presentación da etapa, explicáronnos a que dedicaríamos a sesión: a facer unha planificación temporal dos proxectos, que nos levase dos anteproxectos (o punto en que estamos) á realidade para medir o que realmente nos queda por facer.

Para iso tivemos que definir unha liña do tempo de xeito que os principais fitos como poden ser a data de inicio, a data final e outros sucesos chave quedasen organizados cronoloxicamente. Como para realizar a tarefa tiñamos que ter en conta o tempo que nos levaría cada paso dos proxectos (preparación, difusión…) os titores dixéronnos que, se comezásemos pola data final e a partir de ese punto dividísemos as subtarefas que teríamos que ir facendo, nos resultaría máis doado xa que a data final é a que desencadea todo o proceso.

2017 01 13 cronoloxia

O obxectivo da sesión era realizarmos un plan de traballo que comprendese todos os procesos desde o anteproxecto á realidade para que, dese xeito, puidésemos ver se o que estamos a formular é ou non viable e, en caso negativo, que poderiamos facer para que o fose.

Como para ver a viabilidade dos proxectos tiñamos que ter en conta todos os aspectos, foi unha sesión interesante para podermos reflexionar sobre o que realmente propoñemos, por que o facemos desa maneira?, para que?, para quen?… e outros moitos interrogantes a ter en conta.

2017 01 13 esquema